Kalite Yönetim Sistemleri (Quality Systems Managment)

Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Firmalar en başta kendi iş süreçlerinin düzgün ve verimli yürümesi için kalite yönetim sistemlerini içselleştirmelidirler. Kalite yönetim sistemleri müşterilerin de en başta talep ettiği sistemler olup, gerek müşterinin gerekse firmanın kendisi için doğru veri ile doğru karar noktasında durmalarını sağlar.

Eğitim Konuları

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 Bilgilendirme, Temel Şartlar ve İç Tetkikçi Eğitimi

İyi şirketler kaliteyi anlar; mükemmel şirketlerse uygular. Etkisiz bir kalite yönetim sistemi zamanınıza, paranıza ve müşterilerinize mâl olabilir. Bu yüzden kaliteyi yönetim sistemini en başından itibaren uygulamak önemlidir. ISO 9001:2015’e dayanan bir yapı uygulamak, firmanızdaki ürün ve hizmetlerin sürekliliğinin gerçekleştirilmesi ve sürekli iyileştirmenin yürütülmesi konularında size yardımcı olur.

Firmanızda ISO 9001:2015’in temel prensiplerinin uygulanması için gerekli becerilerin kazanılması gerekmektedir.

Bilgilendirme eğitimi yarım gün,

Temel şartlar eğitimi 2 tam gün,

İç tetkikçi eğitimi yarım gün sürmektedir.

Eğitimler ayrı ayrı veya beraber talep edilebilir.

Stratejik Planlama ve Yönetim Eğitimi

Tepe yönetim, kuruluşun gelecekte ulaşmak istediği yeri (Vizyon) ve varoluş nedenini (Misyon) belirlemelidir. Tepe yönetim ayrıca, kuruluşu vizyonuna ulaştırmak için kısa ve orta vade hedeflerini ve farklı konulardaki niyetini ve yaklaşımlarını (Politikalar) belirlemelidir. Belirlenen Vizyon, Misyon, Hedefler ve Politikalar çalışanlar ile paylaşılarak doğru algılanması sağlamalıdır.

Bütün çalışanlar kuruluşun hedeflerine, politikalarına ve kurum kültürünü oluşturan değerlerine uygun davranarak Vizyona ulaştırmak için çaba göstermelidir.

Vizyon:

Bir kuruluşun gelecekte ulaşmak istediği yeri (ana hedefi) gösterir.

Misyon:

Bir kuruluşun var oluş nedenini gösterir.

Politikalar:

Vizyona ulaşmak için, tepe yönetimin niyetini ve yaklaşımlarını gösterir.

Hedefler:

Vizyona ulaşmak için, belirli dönemlere ait planlanmış sonuçları gösterir.

Kurum kültürü

Bir kuruluşun yaşamını sürdürmesi ve gelişmesi için çalışanlarının davranışlarını yönlendiren kurallardır. Yöneticiler ve çalışanlar tarafından benimsenen inançlar ve/veya prensiplerdir.

Eğitim uygulamalarıyla birlikte tam gündür.

Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ISO 10002:2014 Bilgilendirme, Temel Şartlar ve İç Tetkik Eğitimi

“Müşteri şikayetlerinin ele alınması” sürecini etkin bir şekilde yöneterek müşteri memnuniyetini artırmak hatta müşteri beklentilerinin ötesine geçmek isteyen firmaların yöneticilerine bu sürecin temel prensiplerini, yaklaşımlarını ve adımlarını aktarmakla başlayan bu yönetim sistemi eğitimi ile ISO 10002:2014 müşteri memnuniyeti yönetimi kılavuzunun gerekliliklerini örnekler ile açıklar ve bu standardı katılımcıların firmalarına özel yorumlar.

Konular:

Terimler ve tarifler

ISO 10002 ve ISO 9001 arasındaki ilişki

“Müşteri şikayetleri” prensipleri (görünürlük, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, ücretler, gizlilik, müşteri odaklılık, hesap verebilirlik, sürekli iyileştirme)

Şikayetleri ele alma çerçevesi

Şikayetleri ele alma sürecinin planlanması ve tasarımı

Şikayetleri ele alma sürecinin çalıştırılması (iletişim, şikayetin alınması, takip edilmesi, alındı bildirimi, ilk değerlendirme, araştırma, cevap verme, geri bildirim, kapatma)

Şikayetleri ele alma süreci uygulamalarının sürdürülmesi ve iyileştirilmesi

Müşteri memnuniyeti sürecinin tanımlanması (sürecin amacı, sorumluları, girdileri, çıktıları, faaliyetleri, ilgili dokümanları, performans göstergeleri ve hedefleri)


Eğitim uygulamalarıyla birlikte 2 tam gündür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 45001:2018 Bilgilendirme, Temel Şartlar ve İç Tetkik Eğitimi

Firmalarında iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini (ISO 45001) kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin şartlarını örnekler ile açıklayan ve bütün katılımcılar ile birlikte yorumlayan bu eğitim ile İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve entegrasyonu aşamasında yapılanlar hakkında katılımcıları bilgilendirilir.

Konular:

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yönetim sistemi ihtiyacı,

Terimler,

ISO 45001 standardının şartları,

Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyon.


Bilgilendirme eğitimi yarım gün,

Temel şartlar eğitimi 2 tam gün,

İç tetkikçi eğitimi yarım gün sürmektedir.

Eğitimler ayrı ayrı veya beraber talep edilebilir.

ISG Risk Değerlendirme Eğitimi

İşyerlerinde tehlike ve riskleri belirleyebilmesi, riskleri değerlendirmesi, risk değerlendirme tablosunu hazırlayabilmesi, önceliklerin ve kontrol tedbirlerinin belirlenmesi öğretilerek, risk değerlendirmesi ve kontrolünü yapabilmesi, amaçlanmaktadır.

Konular:

Neden, risk değerlendirmesi yapmamız gerekli ?

Risk değerlendirmesinin yapılmasını zorunlu kılan yasal mevzuatlar.

Tehlike nedir ?

Risk nedir ?

Risk değerlendirme uygulama esasları.

Risk değerlendirme ekibi.

Risk değerlendirmesinin yapılması.

Risk değerlendirme aşama sırasına göre risk değerlendirme tablosunun doldurulması.

Yapılan iş ve gerçekleşme sıklığının tanımlanması.

Tehlikelerin belirlenmesi.

Risk şiddetinin belirlenmesi.

Risk düzeyinin belirlenmesi.

Yasal şartların belirlenmesi.

Riskin önem durumunun belirlenmesi.

Riskin önem durumuna göre gerekli kontrol ve önlem faaliyetlerinin belirlenmesi.

İyileştirme ve kontrol planı.

Termin ve sorumluların belirlenmesi.

Bakiye risk değerlendirmesi.

Risk değerlendirmesinin revizyonunu gerektiren haller.

Risk değerlendirme sonuçlarının değerlendirilmesi.

Risk değerlendirme kayıtlarının tutulması.


Eğitim uygulamalarıyla birlikte tam gündür.

Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001:2015 Bilgilendirme, Temel Şartlar ve İç Tetkik Eğitimi

ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi standardının tanıtılması, standarda uygun yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların, standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi.

Konular:

Çevre yönetim sistemi motivasyonu,

Çevre yönetim sistemi kurulma aşamaları,

ISO 14001:2015 çevre yönetim sistemi standardının gereklilikleri,

Çevresel etki değerlendirmesi ve önemli çevresel unsurların tespitine ilişkin vaka çalışmaları,

Çevre politikası, çevresel amaçlar/hedefler, çevre yönetim programına ilişkin grup çalışmaları,

Çevre yönetim ve kalite yönetim sistemleri arasındaki ilişkiler ve bunların entegrasyonu,

Çevre yönetim sistemi belgelendirme aşamaları.


Bilgilendirme eğitimi yarım gün,

Temel şartlar eğitimi 2 tam gün,

İç tetkikçi eğitimi yarım gün sürmektedir.

Eğitimler ayrı ayrı veya beraber talep edilebilir.